Yükseköğretim Sisteminin İkinci YÖK’ü Olan “Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kuruluna Dair Yönetmelik” Yayınlandı

body: 

2017 yılının Haziran ayında TBMM’de kabul edilerek yasallık kazanan “Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu”nun oluşumu, görev ve yetkilerini düzenleyen yönetmelik bugünkü (06.12.2017) resmi gazetede yayınlandı.
AKP ve YÖK, Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu’nu kurarak meslek liselerindeki dönüşüme paralel biçimde ve gençlerin işçileştirilmesi amacına uygun şekilde mesleki eğitimin tüm kademelerinde eşgüdümü sağlamak istemektedir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı başkanlığında oluşturulan Kurul bünyesinde “meslek yüksekokul müdürleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen bir müdür, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen görevlendirilen başkan dışında toplam beş üye”nin görev alması da altını çizdiğimiz amaca uygun hareket edileceğini ifade etmektedir.
Kurulun görevleri ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

  • Meslek yüksekokulları ve programların açılmasına yönelik standartları belirlemek ve sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna sunmak,
  • Mevcut programların geliştirilmesi ve izlenmesine yönelik çalışma yapmak ve sonuçlarını Yükseköğretim Kuruluna sunmak,
  • Mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin hususlarda Yükseköğretim Kuruluna görüş ve önerilerde bulunmak.
  • Koordinasyon Kurulu, gerekli gördüğü konularda çalışma grupları kurabilir, uzman görüşleri alabilir.

Kurulun görev ve amaçları irdelendiğinde, meslek yüksekokulları açısından saptanan temel sorunsalın, yüksekokulların gelişi güzel ve plansızca açılması, bu okullardan mezun olan gençlerin karşılaştığı istihdam sorunu ve son olarak bu okulların öğrencilere sunduğu hizmetin niteliği olduğu kolaylıkla görülmektedir.
Ancak hükümetin ve MEB’in özel meslek liselerine öğrenci başına 6 bin 900 TL’ye varan teşvikler yaparak, mesleki liselerinin sayısını arttırarak izlediği politika ile “ucuz iş gücü” yaratmayı amaçlaması, çalışma rejiminde işçilerin haklarını tırpanlayan yasal düzenlemeler yapılması ve sendikal hakların sadece mevzuatta yer alması gibi sorunlara, Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu’nun çözüm üretmesini hedeflemek, en basit tabirle sorunları hafife almak anlamına gelmektedir.
Eğitim Sen olarak, mesleki eğitimin tüm kademelerindeki temel sorunun, mesleki eğitime atfedilen “ucuz iş gücü yaratmak” amacında bulunduğunu, daha fazla piyasacı, muhafazakar ve otoriter uygulamalarla bu sorunun çözülemeyeceğini belirtmek isteriz. Unutulmamalıdır ki sorunların “yaşam boyu öğrenme” perspektifi ile ele alınıp gençlere diploma edindirmek, gençlerin ihtiyaçlarını yok sayarak, sermaye ve sanayi çevrelerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak sadece mevcut sorunların yönetilebilir olduğu kanısına hizmet edecektir.