Hizmet Vakfı Danıştay Kararı Hakkında MEB’e Uyarı Yazısı Gönderdik

body: 

Sendikamızca Bakanlığınız ile Hizmet Vakfı Arasında Değerler Eğitimi Verilmesine Dair 15.07.2014 tarihli işbirliği protokolünün değişiklikler ve ilaveler yapılarak 15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere üç yıl süreyle uzatılmasına ilişkin 17.07.2017 gün ve 10828164 sayılı işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığımız davada Danıştay 8. Dairesi 13.09.2018 gün ve E: 2017/7712 sayılı yürütmeyi durdurma kararıyla söz konusu protokolün örgün eğitime ilişkin kısmı yönünden yürütmesini durdurdu. Anılan kararda protokolün örgün eğitimdeki öğrencilere yönelik bir kısım etkinliklerinin doğrudan diğer kurum, kuruluş ve bireyler tarafından yürütüleceğinin kabul edilmesi, örgün eğitim kurumlarını kanuni idare ilkesine ve genel idare ilkesine aykırı olarak diğer kurum, kuruluş ve bireylerin faaliyet alanına dönüştüreceği, bir kamu hizmeti olan eğitim-öğretim hizmetinin devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceği belirtilmiştir. Bu karar Anayasa’nın 138/son ve  2577 sayılı yasanın “Kararların Sonuçları” başlıklı 28/1 maddesi uyarınca uygulanmak zorundadır.  Bu nedenle anılan Danıştay kararının bakanlığa tebliğ edildiği tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde örgün eğitim kurumlarında uygulanması için Bakanlığa bir uyarı yazısı gönderdik. Bu yazıda anılan Danıştay kararının uygulanması için valiliklere talimat gönderilmesi talep edilmiş, gönderilmemesi durumunda Bakanlığa bağlı kurumlarda anılan Danıştay kararının uygulanmaması kapsamında herhangi bir işlem ya da eylem gerçekleştiği takdirde bakanlık yetkililerinin sorumlu olacağı ve bu nedenle de yasal yollara başvurmanın kaçınılmaz olacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda anılan Danıştay kararının Bakanlığa 05.03.2019 tarihinde tebliğ edildiği dikkate alındığında 5 Nisan 2019 tarihinden sonra Hizmet Vakfı’nın herhangi bir örgün eğitim kurumunda faaliyet göstermesi durumunda Milli Eğitim Bakanlığı suç işlemiş olacaktır.
Anılan bakanlık başvuru dilekçesini okumak için tıklayınız.