BASINA ve KAMUOYUNA 19.12.2017

OHAL hukuksuzluğuna dayanılarak çıkarılan KHK’lerle yüz binin üzerinde kamu çalışanı hiçbir yargısal süreç işletilmeden, sorgusuz- sualsiz işinden edilmiştir. İş ve yaşam güvencesinin, temel insan hak ve özgürlüklerinin ve bunun bir parçası olan sendikal hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı OHAL koşulları, yaşamın her alanında eşitsizlik ve ayrımcılıkla birlikte anılan biz kadınları daha da derinden etkilemektedir.  Bu koşullarda hazırlanan  ‘OHAL bütçesi’ hayatımız üzerinde daha fazla tahakküm kurmanın aracı olarak kullanılmak istenmektedir.  2018 OHAL bütçesi; kurumsallaşan yapılarıyla erkek egemen sistemi daha fazla güçlendirmeyi esas alan, kadınları, emekçileri, farklı cinsel yönelimleri, farklı inançları ve ayrımcılığa uğrayan toplumsal kesimleri görmezden gelen, ayrımcılığı derinleştirecek bir bütçedir. Bütçenin gerek hazırlanma gerekse uygulama süreçlerine “kadın bakış açısı” dahil edilmemiş,  kadınların statüsü ve sorunlarını bir kez daha görmezden gelinmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak bir yana mevcut eşitsizliği daha da derinleştirmeye dönük yeni adımlar atılmıştır. Siyasal iktidarın kadına yönelik ayrımcı zihniyeti kaçınılmaz olarak bütçeye de yansımıştır. Eğitim, sağlık, istihdam, siyasal katılma başta olmak üzere pek çok konuda ayrımcılıkla karşılaşan kadınların yaşadığı eşitsizlikleri gidermeye yönelik en küçük bir adım dahi atılmamıştır. Savaş ve çatışma ortamının kadına yönelik sistemli şiddeti, taciz ve tecavüzü arttırdığı yine görmezden gelinmiş,  güvenlik/savunma adı altında yapılan savaş harcamaları artırılmıştır. Buna karşın kadınların sosyal yaşama katılımı için çok kritik olan eğitim harcama ve yatırımlarının,  yine kadınlar için çok önemli olan sağlık harcamalarının ve yatırımlarının payı düşürülmüştür. Sonuç olarak Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe yaklaşımının hiçbir izinin görülmediği,  cinsiyet körü bir siyasal metin oluşturulmuştur.  AKP Hükümetinin 2018 yılı bütçe tasarısı bu haliyle tıpkı öncekileri gibi sadece emek, barış ve demokrasi düşmanı değil,  aynı zamanda kadın düşmanı bir bütçedir. Eğitim Senli kadınlar olarak toplumsal cinsiyet körü,  savaşa, ranta ve yağmaya kaynak aktarma üzerine kurulu OHAL bütçesini kabul etmiyoruz.  Yıllardır yürüttüğümüz emek ve demokrasi mücadelemizin, kadının eşitlik ve özgürlük mücadelemizin gereği olarak iş yerlerimiz başta olmak üzere, AKP'nin cinsiyetçi öze dayanan, sermaye, savaş ve darbe bütçesini teşhir etmeye devam edeceğiz.                                                                               EGİTİM SEN KADIN SEKRETERLİĞİ